Wyprawka do września

Region

Rodzice uczniów z najuboższych rodzin wciąż mogą składać wnioski o dofinansowanie na zakup podręczników. Dyrektorzy szkół będą je przyjmować do 10 września.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielana uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2010/2011 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w klasie II gimnazjum.

Ponadto pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, jest udzielana uczniom niepełnosprawnym.

Dofinansowanie zakupu podręczników wynosi:
– do 170 zł. – dla ucznia klasy I-III szkoły podstawowej oraz dla ucznia niepełnosprawnego, realizującego kształcenie w klasach I-III szkoły podstawowej,
– do 310 zł. – dla ucznia klasy II gimnazjum oraz dla ucznia niepełnosprawnego, realizującego kształcenie w klasach I-III gimnazjum,
– do 200 zł. – dla ucznia niepełnosprawnego, realizującego kształcenie w klasach IV-VI szkoły podstawowej,
– do 300 zł. – dla ucznia niepełnosprawnego, realizującego kształcenie w zasadniczej szkole zawodowej,
– do 370 zł. – dla ucznia niepełnosprawnego, realizującego kształcenie w szkole ponadgimnazjalnej z wyłączeniem zasadniczej szkoły zawodowej.

Pomoc skierowana jest do:
– uczniów pochodzących z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728), tj. 351 zł. na jedną osobę w rodzinie.
– uczniów pochodzących z rodzin niespełniających ww. kryterium dochodowego, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (np. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej) – na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń.

Wniosek składa rodzic/prawny opiekun ucznia do dyrektora placówki oświatowej, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2010/2011. Do wniosku należy przedstawić dokumenty o wysokości dochodów osiągniętych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.