S8 dopuszczona do ruchu mimo uchybień

Region

Trasa ekspresowa S8 Konotopa – al. Prymasa Tysiąclecia w Warszawie dopuszczona do ruchu i bezpieczna, mimo licznych uchybień po stronie wykonawcy.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ma liczne zastrzeżenie do jakości realizacji trasy ekspresowej S8 na odcinku Konotopa – al. Prymasa Tysiąclecia w Warszawie. Trasa zostanie oddana kierowcom z uwagi na potrzeby komunikacyjne stolicy, ale wykonawca będzie musiał usunąć wszystkie uchybienia. GDDKiA w ciągu najbliższego roku zastrzega sobie prawo zgłaszania wykonawcy kolejnych usterek, które również będą musiały być naprawione na koszt wykonawcy. Po usunięciu wszystkich uchybień inwestycja będzie zgodna z dokumentacją projektową i wymogami w niej postawionymi.

Trasa ekspresowa S8 w Warszawie jest bezpieczna i może służyć kierowcom. GDDKiA planuje uruchomienie jej w styczniu 2011 roku. Gotowe jest już tzw. Świadectwo Przejęcia, wystawiane przez nadzór (inżyniera kontraktu) wykonawcy i umożliwiające puszczenie ruchu nowo wybudowaną trasą. Jednak w toku kontroli prowadzonych przez nadzór i GDDKiA w czasie i po zakończeniu prac budowlanych okazało się, że trasa ma bardzo dużo różnego rodzaju usterek. Wykonawca bezzwłocznie rozpocznie ich usuwanie, a GDDKiA monitorując nadal jakość wykonania inwestycji zarezerwowała sobie prawo do zgłaszania dodatkowych problemów w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Później, aby wyeliminować ostatecznie wszystkie błędy, ostateczny przegląd techniczny jakości zrealizowanej inwestycji zostanie wykonany przez laboratorium drogowe GDDKiA.

Podstawowe uchybienia, jakich dopuścili się wykonawcy budowy S8 Konotopa – al. Prymasa Tysiąclecia to m.in. (opis poniżej):
– zaniżone ilości asfaltu w warstwach bitumicznych,
– nieprawidłowe wyniki badań zagęszczenia oraz zawartości wolnych przestrzeni warstw bitumicznych,
– nieprawidłowe wyniki grubości warstw bitumicznych,
– nieprawidłowe wyniki badań równości podłużnej IRI (International Roughness Index),
– nierówności podłużne w obszarze dylatacji modułowych na obiektach w ciągu trasy głównej S8,
– lokalne rozmycia skarp na całym odcinku wymagające naprawy,
– uszkodzenia barier betonowych w pasie dzielącym,
– przekroczenie dopuszczalnych wymiarów szczelin pomiędzy spodem wieńca ścian szczelinowych a górną krawędzią okładziny,
– spękania na obiektach od WA1 do WA5.

Należy również pamiętać, że w dniu zakończenia robót,  czyli 15 grudnia 2010 r. zespół nadzorujący inwestycję w imieniu GDDKiA, nie mógł przeprowadzić szczegółowego przeglądu robót drogowych oraz mostowych ze względu na dużą pokrywę śniegu zalegającą od ostatniego tygodnia listopada 2010 r. Szczegółowy przegląd robót zostanie przeprowadzony w najbliższym możliwym terminie, kiedy warunki atmosferyczne umożliwią dokonanie takich czynności. Wykaz wad i usterek zostanie wtedy uzupełniony i przekazany wykonawcom.

 Pomimo utrudnionych warunków atmosferycznych już w momencie wystawiania Świadectwa Przejęcia GDDKiA, wykonując badania sprawdzające, wychwyciła szereg niedociągnięć, które ujęte zostały w liście wad i usterek załączonej do Świadectwa Przejęcia:
– Zaniżone ilości asfaltu w warstwach bitumicznych
– Nieprawidłowe wyniki badań zagęszczenia oraz zawartości wolnych przestrzeni warstw bitumicznych
– Nieprawidłowe wyniki grubości warstw bitumicznych

 W związku z rozbieżnościami pomiędzy wynikami badań w zakresie nawierzchni bitumicznych, wykonanych przez wykonawcę i GDDKiA będą przeprowadzone dodatkowe badania (przez laboratorium GDDKiA  w obecności przedstawicieli wykonawcy). Badania te będą wykonywane z odpowiednim zagęszczeniem punktów, pozwalającym na ostateczne zweryfikowanie zgodności wykonanych prac z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Po otrzymaniu wyników ponownych badań zostaną podjęte ostateczne decyzje w zakresie ewentualnych napraw robót, odpowiednich potrąceń i przedłużenia gwarancji.

-Nieprawidłowe wyniki badań równości podłużnej IRI (International Roughness Index)

W związku z nieprawidłowymi wynikami badań równości podłużnej IRI na drodze głównej trasy S8 (przedłożonymi przez wykonawcę), wykonawca na własny koszt dokona ponownego pomiaru w celu ostatecznego określenia poprawności wykonanych prac w odniesieniu do wymagań Specyfikacji Technicznych. Pomiar ten odbędzie się przy udziale przedstawicieli inżyniera oraz GDDKiA. Po otrzymaniu wyników ponownych pomiarów zostaną podjęte ostateczne decyzje  w zakresie ewentualnych napraw robót, odpowiednich potrąceń i przedłużenia gwarancji.

– Nierówności podłużne w obszarze dylatacji modułowych na obiektach w ciągu trasy głównej S8

W związku ze stwierdzeniem nierówności będą wykonane ponowne pomiary w obecności inżyniera i GDDKiA w celu dokonania ostatecznej oceny poprawności wykonanych prac w stosunku do wymagań Specyfikacji Technicznych. Po otrzymaniu wyników ponownych pomiarów zostaną podjęte ostateczne decyzje w zakresie ewentualnych napraw robót, odpowiednich potrąceń i przedłużenia gwarancji.

– Lokalne rozmycia skarp na całym odcinku wymagające naprawy
Wykonawca wykona prace naprawcze w możliwie najszybszym terminie.

– Uszkodzenia barier betonowych w pasie dzielącym
Zostanie wykonany przegląd tego zakresu prac oraz wymiana uszkodzonych elementów. Prace będą wykonane niezwłocznie tj. najpóźniej przed oddaniem drogi do ruchu.

– Przekroczenie dopuszczalnych wymiarów szczelin pomiędzy spodem wieńca ścian szczelinowych a górną krawędzią okładziny
Wykonawca zlikwiduje tę wadę poprzez odpowiednie dopasowanie płyt do kształtu gzymsu. Sposób usunięcia tej wady wykonawca uzgodni z inżynierem.

– Spękania na obiektach od WA1 do WA5
W związku z wystąpieniem spękań i wykonaniem napraw iniekcją żywiczną,  w okresie zgłaszania wad zostanie przeprowadzona szczegółowa analiza wpływu tych napraw na trwałość obiektów.

Wykonawcą prac związanych z budową trasy ekspresowej S8 w Warszawie jest konsorcjum firm: Budimex Dromex SA, Strabag Sp. z o.o., Mostostal Warszawa SA i Warbud S.A. Nadzór sprawuje  konsorcjum: TPF PLANEGE – Consultores de Engenharia e Gestão S.A. i E&L Architects Sp. z o.o. 

Inwestycja polega na budowie 10,5 km drogi, a w szczególności obejmuje:  budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej (po 3 pasy ruchu), przebudowę istniejących ulic, budowę nowych odcinków dróg dojazdowych, budowę sieci dróg dojazdowych równoległych do trasy, budowę bezkolizyjnych przekroczeń linii kolejowych, budowę wiaduktu nad linią kolejową Warszawa-Poznań, budowę węzła „Mory” na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 2, budowę wiaduktów w ciągu ul. Sochaczewskiej, Szeligowskiej, Radiowej, Dywizjonu 303, Księcia Janusza, budowę węzła „Warszawska-Lazurowa”, budowę kładki dla pieszych ponad trasą S-8, rozebranie wiaduktu starego i budowę nowych wiaduktów w ciągu ul. Powstańców Śląskich, budowę bezkolizyjnego węzła „Prymasa Tysiąclecia”.

Wartość inwestycji to 2, 27 mld zł. Po usunięciu wszystkich uchybień inwestycja będzie zgodna z dokumentacją projektową i wymogami w niej postawionymi.

Źródło: www.gddkia.gov.pl

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.