Reguły w lokalach wyborczych

Region

Reguły dotyczące przygotowania lokalu wyborczego, obecności dziennikarzy, stroju członków komisji oraz zaświadczeń o wzięciu udziału w głosowaniu m.in. zawierają wytyczne przygotowane przez PKW w związku z wyborami samorządowymi.

W dokumencie adresowanym do obwodowych komisji wyborczych Państwowa Komisja Wyborcza przypomina m.in., że w dniu wyborów członkowie komisji są zobowiązani nosić identyfikatory z imieniem i nazwiskiem oraz pełnioną funkcją. Ponadto – jak dodaje PKW – swoim zachowaniem lub elementami ubioru nie mogą akcentować swojej przynależności partyjnej bądź sympatii politycznych.

W czasie głosowania w lokalu mogą przebywać dziennikarze posiadający legitymacje dziennikarskie. Przeprowadzanie wywiadów możliwe jest jednak tylko poza lokalem wyborczym.

PKW zwraca uwagę, że w lokalu wyborczym powinny znajdować się: godło państwowe, urna, pomieszczenia lub osłony zapewniające tajność głosowania umieszczone w takiej liczbie i w taki sposób, aby zapewnić sprawny jego przebieg. Pomieszczenie powinno być także – w miarę możliwości — tak urządzone, aby wyborca po otrzymaniu kart do głosowania bezpośrednio kierował się do miejsca za osłoną, a następnie w stronę urny.

Komisja obwodowa powinna też jest sprawdzić, czy urna jest takiej wielkości, że pomieści wszystkie oddane karty do głosowania oraz czy wykonana jest w taki sposób, aby przez cały czas, od jej zamknięcia i opieczętowania do jej otwarcia po zakończeniu głosowania, nie było możliwe wrzucenie do niej kart w inny sposób niż przez otwór do tego przeznaczony.

Najpóźniej w przeddzień głosowania komisja powinna odebrać karty do głosowania, formularze protokołów głosowania, pieczęć, a także spis wyborców wraz z listą wyborców, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania.

W dniu wyborów członkowie komisji zbierają się w lokalu wyborczym w „możliwie pełnym składzie”, z udziałem przewodniczącego komisji lub jego zastępcy, na tyle wcześnie, aby wykonać wszystkie czynności związane z przygotowaniem głosowania, lecz nie później niż o godz. 7.00.

O godzinie 8.00 komisja otwiera lokal. Od chwili rozpoczęcia głosowania do czasu jego zakończenia komisja wykonuje swoje zadania w składzie zapewniającym wyborcom udział w głosowaniu bez zakłóceń przy wydawaniu kart do głosowania, ale co najmniej 3-osobowym, w tym zawsze z udziałem przewodniczącego komisji bądź jego zastępcy

Głosowania nie wolno przerywać, chyba że w wyniku nadzwyczajnych wydarzeń zostanie ono przejściowo lub trwale uniemożliwione. O przyczynach uzasadniających — zdaniem komisji — zarządzenie przerwy w głosowaniu, jego przedłużenie lub odroczenie należy powiadomić gminną komisję wyborczą i za jej zgodą podjąć
uchwałę w tej sprawie.

Zgodnie z wytycznymi PKW, obwodowa komisja na żądanie wyborcy, zobowiązana jest wydać zaświadczenie potwierdzające wzięcie udziału w głosowaniu. Zaświadczenie podpisuje przewodniczący komisji lub jego zastępca i opatruje pieczęcią komisji. Zaświadczenie sporządza się w dwóch egzemplarzach — jeden przekazuje się wyborcy, a drugi załącza się do spisu.

O godz. 22.00 komisja zamyka lokal. Następnie należy przystąpić do ustalenia wyników głosowania i sporządzenia protokołów głosowania w obwodzie.

Kopertę z protokołem głosowania przewodniczący obwodowej komisji wyborczej lub jego zastępca dostarcza do właściwej terytorialnej komisji wyborczej (gminnej, miejskiej, powiatowej, wojewódzkiej) w sposób wcześniej ustalony.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.