Katalog dla strażnika

Region

MSWiA chce rozszerzyć katalog wykroczeń, za które strażnicy miejscy będą mogli nakładać grzywny w drodze mandatu karnego.

Uzupełniony wykaz znalazł się w nowym rozporządzeniu w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Zdaniem MSWiA przygotowane zmiany odformalizują czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia i w rezultacie zmniejszą liczbę spraw kierowanych do sądów.

I tak, nowy katalog wykroczeń obejmuje m.in. zachowania polegające na: demonstracyjnym okazywaniu w miejscach publicznych lekceważenia Narodowi Polskiemu, Rzeczypospolitej Polskiej lub jej konstytucyjnym organom, zakłócaniu porządku i spokoju publicznego (art. 49 k.w.).

W wykazie znalazły się takie czynności jak: wywołanie fałszywego alarmu, przekroczenie przez kierującego pojazdem dopuszczalnej prędkości, a także przeszkadzanie lub usiłowanie przeszkodzenia w przebiegu niezakazanego zgromadzenia.

Nowe rozporządzenie zwiększa również uprawnienia straży miejskiej w czuwaniu nad przestrzeganiem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Chodzi m.in. o możliwość karania sprawcy wyrzucania odpadów komunalnych na nienależący do niego grunt polny oraz wprowadzania ścieków i nieczystości pochodzących z gospodarstw domowych do wód powierzchniowych i do ziemi.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.