Gmina wciąż rozwija swój potencjał

Michałowice

Z KRZYSZTOFEM GRABKĄ, wójtem gminy Michałowice, rozmawia Anna Sołtysiak

Mija rok od wyborów samorządowych. Jak go Pan podsumuje?
– Urząd wójta sprawuję od kilku lat, dlatego rok powyborczy był po prostu kolejnym rokiem intensywnej pracy. Zrealizowaliśmy wiele ważnych inwestycji, służących poprawie poziomu życia w gminie. Mam na myśli zwłaszcza inwestycje związane z oświatą. I tak w przedszkolu w Nowej Wsi zmodernizowano łazienki, a w Michałowicach postawiono nowy 3-oddziałowy budynek modułowy. Proces poprawy warunków lokalowych istniejących szkół kończy rozbudowa szkoły w Komorowie. Konsekwentnie podnosimy też jakość świadczonych usług publicznych. Gmina rozwija swój potencjał społeczny, co przekłada się na zaangażowanie mieszkańców. To był dobry rok.

Michałowice mają też od roku nowych radnych. Jak wygląda współpraca?  
– Współpraca z radą gminy układa się dobrze. Jestem przekonany, że zarówno mi, jak i radnym, również tym, którzy po raz pierwszy objęli mandat, przyświeca jeden cel: podejmowanie działań dla dobra gminy i jej mieszkańców.

Jesteśmy na finiszu przygotowań budżetów na 2016 rok. Jakie inwestycje będą priorytetowe?
– Chciałbym, aby Michałowice wykroczyły poza stereotyp „sypialni Warszawy”. Najważniejszymi sprawami dla gminy są: utrzymanie tempa rozwoju, stabilnej sytuacji finansów przy jednoczesnej dużej aktywności inwestycyjnej, wykorzystanie potencjału społecznego, szczególnie w dziedzinie kultury i oświaty oraz zwiększenie zaangażowania gminy w ponadlokalne formy współpracy. Mam tu na myśli zwłaszcza program Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Te priorytety znajdą odzwierciedlenie w projekcie budżetu na rok 2016.

Czy Michałowice mają plany uruchomienia nowych wewnętrznych linii autobusowych?
– Jednym z zadań jakie sobie wyznaczyliśmy jest dalsza modernizacja systemu komunikacji. Koncepcje rozbudowy połączeń autobusowych na terenie gminy zgłaszają mieszkańcy. Jednak przed przystąpieniem do utworzenia nowych linii należy przeprowadzić prace studialne i planowanie, bo te elementy są kluczowe dla tego typu inwestycji. Od wyniku tych prac zależy dobór skutecznych rozwiązań transportowych.

A co ze wspólnym biletem na przejazdy Warszawską Koleją Dojazdową?
– W dyskusji na temat wspólnego biletu chcę podkreślić, że nie można pogodzić się z sytuacją, iż ze środków gminy Michałowice finansowane byłyby w istocie rzeczy bilety osób, które nie są z nią związane. Sprawa jest zatem trudna, bo wymaga solidarnej partycypacji finansowej miast i gmin sąsiednich. Kolejną niewiadomą, która może mieć wpływ na ostateczne uzgodnienia, jest przyjęta niedawno ustawa metropolitalna. Niemniej jednak rozmowy w sprawie wspólnego biletu trwają. Mam nadzieję, że kompromis, respektujący słuszne interesy naszej gminy, będzie wypracowany.

Wkrótce na stacji w Regułach mają się pojawić szlabany…
– Ustalenie przez Urząd Transportu Kolejowego nowej kategorii przejazdów na trasie kolejki WKD może utrudnić korzystanie z dróg publicznych. Ta ingerencja w istniejący układ komunikacyjny niesie za sobą niekorzystne zmiany. WKD przy poparciu gminy Michałowice wystąpiła do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju o wyrażenie zgody na odstępstwo od przepisów i  zachowanie dotychczasowych kategorii. Dwie kolizje jakie miały miejsce na przejazdach w tym czasie zaprzepaściły te starania. Jestem świadomy obaw mieszkańców gminy, że ograniczenie drożności pięciu przepraw spowoduje znaczne spowolnienia i zatory drogowe. Wszystkie przejazdy objęte zmianami są skrzyżowaniami z drogami powiatowymi, planujemy wraz ze starostwem zaprojektowanie nowych rozwiązań komunikacyjnych, które mimo ograniczeń zapewnią wygodny ruch. Nie ukrywam, że będzie to trudne zadanie.

Co z planami budowy przedszkola w Regułach?
– Wraz z rozwojem naszej gminy zwiększy się zapotrzebowanie na nowe placówki oświatowe typu przedszkola i szkoły. Tereny w Regułach przy ul. Kuchy zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania są przeznaczone na takie usługi. Z tego względu plany budowy zespołu szkolno-przedszkolnego w Regułach są jak najbardziej aktualne, zwłaszcza, że został już podpisany akt notarialny o nieodpłatnym przeniesieniu przez Agencję Nieruchomości Rolnych tego terenu na rzecz gminy.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.