Z drogi zawalidrogi

Region

Burmistrz, a nie rada miasta zdecyduje o ewentualnym przejęciu porzuconego wraku. MSWiA przygotowało nowe rozporządzenie, które określa zasady postępowania z pojazdami pozostawionymi bez tablic rejestracyjnych.

Projekt stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej w znowelizowanej w tym roku ustawie Prawo o ruchu drogowym. Nowela wprowadziła m.in. nowy tryb postępowania w zakresie usuwania pojazdów z drogi oraz orzekania o ich przepadku.

Wśród najważniejszych zmian zaproponowanych w projekcie niniejszego rozporządzenia jest § 5 ust. 3, w którym dodano odwołanie do ust. 2 mające na celu odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego o doręczeniach, także w procesie powiadamiania właściciela pojazdu przez organ gminy o usunięciu pojazdu oraz o skutkach nieodebrania pojazdu w terminie określonym przepisami ustawy.

Z kolei w § 6 wprowadzono zmianę polegającą na tym, że dowód opłaty za usunięcie i parkowanie będzie sprawdzany wraz z zezwoleniem na odbiór pojazdu bezpośrednio przy jego odbiorze.

MSWiA argumentuje, że taka praktyka jest obecnie stosowana w niektórych rejonach kraju. Umożliwia ona uiszczanie płatności bezpośrednio na parkingu.

Wskazano przy tym jednoznacznie, iż wysokość opłaty, o której mowa, będzie wyliczana przez jednostkę prowadzącą parking.

W projekcie dodano także przepis powodujący, że w przypadku gdy prowadzący parking opóźni się w wysłaniu powiadomienia o nieodebranym pojeździe, to za okres opóźnienia nie będzie mógł żądać wynagrodzenia za parkowanie.

Ponadto zgodnie z § 8. rozporządzenia o przejęciu pojazdu na własność gminy, w przypadkach, o których mowa w art. 50a ust. 2 ustawy ma rozstrzygać, w drodze decyzji administracyjnej, wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Projekt określa także nowy wzór formularza dyspozycji usunięcia pojazdu oraz wzór zezwolenia na odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.