Walka o Michałowice. Kto będzie rządził w gminie?

Wybory 2018

Odliczanie do wyborów samorządowych trwa. Kto wygra walkę o fotel wójta w gminie Michałowice? Małgorzata Pachecka, Leszek Biera czy może urzędujący wójt Krzysztof Grabka. Wszyscy kandydaci wypełnili naszą ankietę wyborczą. Sprawdźcie odpowiedzi.

Leszek Biera
KWW Wybieramy
Ostatnie cztery lata dla gminy były?

Ostatnie cztery lata były dla gminy czasem, w którym niestety dało o sobie wyraźnie znać zjawisko oderwania się gminnej władzy od oczekiwań lokalnej społeczności. Jeden z mieszkańców podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej, kierując swoją wypowiedź bezpośrednio do wójta i radnych, ujął to w słowach: „To nie jest samorząd. Tu ktoś sam się rządzi.” W tych słowach jest wiele prawdy. Brak rzeczywistego dialogu i konsultacji ze społecznością lokalną, uznaniowe kształtowanie polityki przestrzennej, nawet wbrew wyraźnemu sprzeciwowi lokalnej społeczności, odkładanie ad calendas graecas kluczowych inwestycji w oświacie – to wszystko podważa wiarygodność organów gminy. Były to także lata, które pokazały brak wizji rozwoju, co skutkowało swojego rodzaju trwaniem i małą stabilizacją, zamiast optymalnym wykorzystaniem naszego potencjału, zarówno ekonomicznego, jak i naturalnego.

Najpilniejsze potrzeby gminy to:
– Objęcie całej gminy miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Postulat ten pozostaje niezmiennie aktualny od wielu lat, a jego realizacja rozstrzygnie o kształcie gminy i uchroni ją od zagrożenia zabudową niepożądaną przez mieszkańców.
– Budowa nowoczesnego kompleksu szkolno-przedszkolnego w Regułach oraz własnego ośrodka zdrowia.
– Rozwiązanie problemów komunikacyjnych m. in. poprzez doprowadzenie do objęcia gminy Michałowice ofertą wspólnego biletu metropolitalnego.
Zapraszam na stronę internetową www.wybieramy.org, gdzie można zapoznać się ze szczegółowymi propozycjami komitetu WYBIERAMY dla gminy Michałowice na nadchodzące lata.

Dlaczego zdecydował się Pan kandydować?
Od wielu lat przyglądam się modelowi administrowania gminą Michałowice i jestem nim rozczarowany. Z powodu niedostatku dialogu z mieszkańcami i przejrzystości decyzji dochodziło do konfliktów pomiędzy wójtem, radnymi i mieszkańcami. Na naszych oczach toczyło się ostatnio kilka kontrowersyjnych spraw chociażby w tak istotnej dziedzinie, jak ład przestrzenny. Nie jestem odosobniony w krytycznej ocenie działalności naszej gminy, zwłaszcza w kontekście niesatysfakcjonującego poziomu rozwoju w stosunku do możliwości finansowych. Uważam, że tak nie można zarządzać w dzisiejszej dobie.

Przez ostatnie dwa lata byłem wielokrotnie namawiany do kandydowania. Decyzję podjąłem dopiero latem tego roku. Mam odpowiednie wykształcenie i doświadczenie w administracji państwowej. Proponuję naszym mieszkańcom krok ku nowoczesnej administracji i społeczeństwu obywatelskiemu. Chciałbym, aby moje dzieci w przyszłości też chciały tu mieszkać.

Co już Panu udało się zrobić dla gminy i mieszkańców?
Angażowałem się, gdy budowane były trasy ekspresowe, zabiegając o właściwy przebieg dróg lokalnych w Opaczy Kolonii. Byłem jednym z inicjatorów wytyczenia przez projektantów ul. Nowozachodniej, by zachować osiedlowy charakter sąsiadujących ulic i uchronić je od ruchu tranzytowego. Przez ostatnie lata angażowałem się w gminne sprawy oświatowe. Byłem jednym z aktywnych przeciwników umieszczenia pięciolatków w budynkach przepełnionej szkoły w Michałowicach, gdy okazało się, że w wyniku nawarstwionych zaniechań inwestycyjnych w oświacie gminne przedszkole nie będzie w stanie przyjąć wszystkich dzieci. Od 2014 r. jestem aktywnym członkiem Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Michałowicach. Niedawno Rada Rodziców ponownie obdarzyła mnie zaufaniem i powierzyła funkcję przewodniczącego.

Którego z kontrkandydatów obawia się Pan najbardziej?
Istotą mojego kandydowania nie jest walka z przeciwnikami, ale działanie dla dobra naszej społeczności, dzięki czemu nie odczuwam takich negatywnych uczuć jak obawy wobec moich konkurentów. Jestem gotowy do pełnienia funkcji wójta w sytuacji, gdyby odpowiednia liczba mieszkańców gminy udzieliła poparcia oddolnej inicjatywie wyborczej, jaką jest komitet WYBIERAMY i w spokoju czekam na wynik, który leży w rękach mieszkańców gminy Michałowice.

Krzysztof Grabka
KWW Przyszłość Gminy – obecny wójt Michałowic
Ostatnie cztery lata dla gminy były?

Okresem wzmożonego rozwoju, realizacji inwestycji w infrastrukturę służącą mieszkańcom, również dzięki pozyskanym funduszom zewnętrznym np. w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – budowa dróg rowerowych, parkingów „Parkuj i Jedź”. Systematycznemu podnoszeniu poziomu infrastruktury publicznej na terenie naszej gminy towarzyszyły działania mające na celu rozwój aktywności społecznych (zajęcia artystyczne, sportowe i wydarzenia kulturalne w świetlicach ), jak również większy nacisk na kwestie konsultacji społecznych. Udało się również podjąć długofalowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza, w tym uruchomienie programu dotacji z budżetu gminy na wymianę pieców węglowych na gazowe (proekologiczne).

Najpilniejsze potrzeby gminy to:
– Wprowadzenie kompleksowych rozwiązań komunikacyjnych dla mieszkańców gminy, czyli przede wszystkim sfinalizowanie prowadzonego od dłuższego czasu procesu uzyskania możliwości   dofinansowania przez Gminę do biletu WKD dla mieszkańców   Gminy legitymujących się Kartą Mieszkańca, jak również uruchomienie ekologicznego, lokalnego transportu autobusowego.
– Po przeprowadzonym w poprzednich latach procesie rozbudowy i modernizacji gminnych placówek oświatowych przyszedł czas na budowę kompleksu szkolno-przedszkolnego w Regułach i nowego budynku przedszkola w Michałowicach.
Niezwykle istotną kwestią jest również stworzenie mieszkańcom jak najbardziej atrakcyjnych możliwości spędzania wolnego czasu – stąd plan budowy Gminnego Centrum Sportu z kortami i basenem w Granicy, oczyszczenia i zagospodarowania na cele rekreacyjne zalewu   w Komorowie, zagospodarowania z myślą o wypoczynku zbiorników w Michałowicach, jak również dalszy rozwój sieci dróg rowerowych i rozbudowa systemu „Rower Gminny”.
Bardzo ważnym zadaniem do wykonania z punktu widzenia potrzeb mieszkańców gminy będzie również pozyskanie gruntu pod budowę ośrodka zdrowia.

Dlaczego zdecydował się Pan kandydować?
Pragnę kontynuować już rozpoczęte projekty i działania służące stałemu podnoszeniu poziomu infrastruktury dla mieszkańców, rozwojowi usług społecznych (wzmocnienie roli konsultacji społecznych|), realizować konsekwentnie moją wizję rozwoju gminy jako dobrego miejsca do życia, pracy i odpoczynku.

Co już Panu zrobić dla gminy i mieszkańców?
Konsekwentnie realizowane plany rozwoju gminy przyniosły bardzo wymierne efekty:   zmodernizowana została infrastruktura drogowa, rozbudowana sieć kanalizacyjna, wodociągowa, odwodnienia, zmodernizowane zostało oświetlenie uliczne, powstały nowe drogi rowerowe, uruchomiony system „Rower Gminny” z możliwością bezpłatnego korzystania do 12 godzin dla mieszkańców legitymujących się Kartą Mieszkańca. Rozbudowane i wyremontowane zostały placówki oświatowe na terenie gminy, wybudowano także świetlice wiejskie, powstało pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej w Granicy, siłownie plenerowe, strefy street workout, place zabaw. Trudno wymienić wszystkie działania, które wpłynęły na to, iż obecnie Gmina Michałowice jest postrzegana jako bardzo dobre miejsce do życia i plasuje się bardzo wysoko w rankingach samorządowych.

Którego z kontrkandydatów obawia się Pan najbardziej?
Nie rozpatruję tematu w takich kategoriach. Po prostu robię, to co do mnie należy, bazując na wiedzy i dużym doświadczeniu, a najważniejsze – działam z myślą o mieszkańcach, bo gmina to przede wszystkim ludzie.

Małgorzata Pachecka
KWW Przyjazna Gmina
Ostatnie cztery lata były dla gminy…

…. bardzo interesujące. Mieszkańcy zmotywowani kilkoma sprawami, które były prowadzone wbrew interesom naszej społeczności, mocno zainteresowali się sprawami gminy i uczestniczyli w jej życiu. Coraz więcej osób włączyło się w obserwowanie jak wykonywane są inwestycje gminne i jak pracuje wójt i rada. Wiele z tych inicjatyw było zresztą opisywanych na łamach WPR.
Nie doczekaliśmy się realizacji wielu inwestycji, na które czekaliśmy. Z drugiej strony oparliśmy się presji deweloperów i wciąż jesteśmy gminą, w której chce się mieszkać. Powstało wiele projektów mieszkańców, które są szansą na ciekawy rozwój w kolejnych latach – projekty związane z potrzebami rekreacyjnymi, edukacyjnymi i kulturalnymi, nowymi inwestycjami w infrastrukturę. Budujemy wspólnotę i jestem z tego szczególnie dumna.
Najpilniejsze potrzeby gminy to:
– Zapewnienie mieszkańcom stabilności w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zachowanie kameralnego charakteru gminy.
– Wprowadzenie długo oczekiwanego przez mieszkańców biletu metropolitalnego.
– Inwestycja w edukację – m.in. budowa kompleksu oświatowego w Regułach na gruntach, które pozyskaliśmy już kilka lat temu. To ważne, aby zapewnić dobre warunki dzieciom do nauki, a nauczycielom do pracy.
– Otwarcie się na potrzeby różnych grup społecznych takich jak matki małych dzieci, młodzież, seniorzy.
– Przygotowanie i wdrożenie mądrej, prawdziwej, a nie tylko papierowej strategii rozwoju gminy oraz wieloletniego planu inwestycyjnego. Działania te zapewnią przewidywalność i transparentność działań a także stabilny przemyślany rozwój całej gminy.
– Zbudowanie więzi społecznych scalających miejscowości i pokolenia (każdy z nas będzie kiedyś seniorem). Myślę tutaj również o poprawie dostępu do świetlic i ośrodków kultury i sportu w gminie, w których mieszkańcy będą mieli ciekawą i różnorodną ofertę zajęć rozwojowych, kulturalnych i sportowych.
Chcę też zrealizować projekty perspektywiczne dla naszej gminy. Nowatorskie, o których nikt nie mówił — na przykład zagospodarowania terenów zielonych wzdłuż Raszynki i Utarty i zbiorników wodnych w Michałowicach i Komorowie, stworzenia stref rekreacji na tym pięknym terenie – ścieżek, także rowerowych, ławek, miejsc do aktywności sportowej i rodzinnej, do wypoczynku, z zachowaniem walorów przyrodniczych. Mam nadzieję, że wkrótce spotkamy się na spacerze w takich miejscach!

Dlaczego zdecydowała się Pani kandydować?
Najbliższe pięć lat może przekształcić gminę nie do poznania. Czeka nas wiele decyzji planistycznych i strategicznych. Zależy mi, aby cała nasza gmina rozwijała się zgodnie z potrzebami mieszkańców. Rozumiem, jak ważny jest rozwój całej gminy, chcę też wykorzystać na rzecz mieszkańców doświadczenie, które zdobyłam jako wiceprzewodnicząca Powiatowej Rady Rozwoju (funkcję sprawuję społecznie). Czuję odpowiedzialność za miejsce, w którym będą mieszkały nasze dzieci i my sami. Mam przekonanie, że tej pracy powinnam poświęcić się w najbliższych latach.

W ciągu tej kadencji poznałam też fantastycznych mieszkańców, społeczników z innych miejscowości niż moja. Pracowałam razem z osobami z Opaczy, Michałowic, Reguł, Granicy, Nowej Wsi. Na kanwie tych doświadczeń udało nam się wspólnie zbudować komitet, w który łączymy pasję pracy dla swojego najbliższego sąsiedztwa ze wspólną wizją dla całej gminy.

Co już Pani zrobiła dla gminy i mieszkańców?
Jestem wiceprzewodniczącą Powiatowej Rady Rozwoju i w ramach tej funkcji społecznej dzielę się z mieszkańcami swoją wiedzą .

Wraz z Joanną Kowalczyk skutecznie prowadziłyśmy akcję „Kolej na drzewa”. Dzięki współpracy stowarzyszeń możemy dzisiaj cieszyć się, że drzewa wzdłuż WKD nie zostały wycięte, a prawo w Polsce zostało zmienione tak, że korzystają z niego również inne samorządy.

Współpracowałam ze stowarzyszeniami i mieszkańcami zaangażowanymi w skuteczne uchylenie przez wojewodę uchwały o zmianie   studium zagospodarowania, która umożliwiała budowę wielkopowierzchniowego centrum handlowego w Regułach.

Działam na rzecz zmiany planu zagospodarowania lub zakupu działki i przeznaczenie je na cele społeczne ustalone w konsultacji z mieszkańcami np. gminny ośrodek kultury, dom pobytu dziennego seniorów, funkcje sportowe i edukacyjne w Komorowie (zamiast budowy marketu Lidl w tym miejscu).

Aktywnie uczestniczyłam wraz z Joanną Kowalczyk i mieszkańcami w procedurach planistycznych dzięki czemu nie doszło do niekorzystnych dla mieszkańców zmian w planach zagospodarowania terenów leśnych (okolice cmentarza w Komorowie i las Granicki).

Współtworzę i prowadzę wraz z Markiem Ożogiem i Maćkiem Polarczykiem projekt Dolina Utraty 2.0. Przybliża on mieszkańcom naszą rzekę Utratę, pokazuje jej walory i pozwala nad nią wypoczywać. Organizujemy różne formy wypoczynku nad Utratą (spływy kajakowe, wycieczki piesze i rowerowe), wydajemy bezpłatne przewodniki, wyznaczamy, opisujemy i oznaczamy trasy turystyczne.

Organizuję dla mieszkańców konferencje tematyczne na istotne tematy poświęcone na przykład planowaniu przestrzennemu, roli środowiska naturalnego w kształtowaniu ładu przestrzennego, wykorzystaniu Utraty dla zwiększenia jakości życia mieszkańców, dziedzictwa kulturowego.

Pomagam rodzicom dzieci z niepełnosprawnościami lub z rodzin w słabszej kondycji finansowej w wyrównaniu ich szans. Organizuję konkursy dla dzieci w szkole, które pozwalają im odkrywać i realizować pasje, rozwijać się.
Współorganizuję integrujące wydarzenia dla wszystkich mieszkańców gminy, takie jak np. „Wianki w Michałowicach”, majowy „Zielono mi” i obchody Święta Niepodległości.

Którego z kandydatów obawia się Pani najbardziej?
Nie kieruję się obawami. Pracuję, aby osiągnąć cel. Najważniejsi są dla mnie mieszkańcy i kontakt z nimi. Stawiam na jawność działań oraz sprawny i pomocny urząd gminy. Proszę o Państwa głos.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.