VI sesja Rady Miasta Podkowy Leśnej

Region

Czwartkowa sesja rady miejskiej przebiegała wyjątkowo sprawnie. Tylko jeden z projektów uchwał zaproponowany w porządku obrad wzbudził małe kontrowersje. Dotyczył wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości znajdującej się przy ul. Jeleniej 23 w trybie bezprzetargowym na czas do trzech lat.

Zanim przystąpiono do przyjęcia projektu porządku obrad, przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska rady miasta Grzegorz Smoliński złożył wniosek formalny o zdjęcie tego punktu z sesji. Jednym z argumentów było to, że projekt uchwały nie został dostarczony radnym w terminie. Burmistrz Małgorzata Stępień-Przygoda stwierdziła, że to nieprawda. Wnoszono też uwagi do uzasadnienia uchwały. Radny Smoliński wnosił m.in., by właściciel firmy, który złożył wniosek z prośbą o kontynuację dzierżawy terenu, został zobowiązany do uporządkowania sąsiedniej działki, dokonania naprawy ogrodzenia oraz konserwacji drzewostanu do 15 maja. Radnemu chodziło o skonkretyzowanie terminu zakończenia tych prac, czego nie było w uzasadnieniu uchwały. Burmistrz Stępień-Przygoda zapewniła, że uwagi zgłoszone przez radnych zostaną uwzględnione przy podpisywaniu umowy. Ostatecznie uchwała została przyjęta siedmioma głosami „za”, dwoma „przeciw” i jednym wstrzymującym się.

Już bez żadnych problemów przyjęto uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”. Na wsparcie zadań realizowanych w ramach programu przyznano 50 tys. zł.

Jednogłośnie przeszła uchwała dotycząca maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe lub zakłady kształcenia nauczycieli w 2011 r. Ustalono, że będzie to 70 proc. wysokości ponoszonych przez nauczyciela opłat, jednak nie więcej niż 1000 zł za semestr.

Również wszystkimi głosami „za” radni przyjęli uchwałę w sprawie zawierania porozumień pomiędzy Podkową Leśną a gminą Izabelin w sprawie zasad prowadzenia punktu nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.