V sesja rady Podkowy Leśnej

Region

Podczas piątej w tej kadencji sesji rady miejskiej Podkowy Leśnej, uchwalono budżet na 2011 r. oraz przyjęto „Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Podkowy Leśnej na lata 2011 – 2015”. To dwa najważniejsze dokumenty, pozwalające na podejmowanie działań inwestycyjnych w gminie. W przyjętym budżecie znalazły się liczne autopoprawki burmistrz Podkowy Leśnej Małgorzaty Stępień-Przygody.

Ponadto radni przyjęli „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Podkowy Leśnej na 2011 rok”. Zakłada on cztery obszary działań, tj. profilaktykę, pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych od alkoholu, przeciwdziałanie przemocy, agresji w rodzinie i w środowisku lokalnym oraz ograniczenie dostępności napojów alkoholowych na terenie miasta. To ostatnie działanie realizowane ma być poprzez regularne – minimum trzy razy w roku – kontrolowanie punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod względem przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, wybrano przedstawiciela rady miasta do rady społecznej Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim. Została nim Anna Dobrzyńska-Foss.

Przyjęto też dwie uchwały dotyczące bezdomnych zwierząt. Dotyczyły one wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz ich wyłapywania.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.