24° Środa
15 Sierpnia

Czw

Pią

Sob

Nie


Regulamin dodawania prezentacji firm do katalogu

1. Postanowienia ogólne

1.1. Definicje
1.1.1. wpr24.pl - Portal, którego właścicielem i administratorem jest Grupa Wpr Media Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Niecałej 10/2, 05-800 Pruszków zarejestrowana pod numerem KRS 0000441168 w XIV Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Warszawie, posiadająca nadany numer NIP 534-248-88-75, REGON 146401579, kapitał zakładowy 5000 PLN
1.1.2. Obiekt - firma, posiadająca prezentację w Katalogu firm w portalu wpr24.pl
1.1.3. Katalog firm - strony na których zamieszczane są w jednym z tematycznie określonych działów Prezentacje firm
1.1.4. Prezentacja w Katalogu firm - wizytówka Obiektu umieszczona w odpowiedniej kategorii w Katalogu firm, zgodna z prowadzoną działalnością
1.1.5. Zamawiający - osoba reprezentująca firmę posiadającą Prezentację w Katalogu firm
1.1.6. Sprzedawca - osoba reprezentująca wpr24.pl w kontaktach z Zamawiającymi


2. Prezentacje firm w Katalogu firm

2.1. Prezentacja zawiera dane teleadresowe (nazwa firmy, adres, numer telefonu), opis skrócony (250 znaków), logo, odnośnik do strony www, oe-mail, godziny otwarcia, wyszukiwanie obiektu w bazie
2.1.1. Do prezentowania swoich danych w Portalu uprawnione są firmy zarejestrowane na terenie powiatów pruszkowskiego i grodziskiego, gmin: Pruszków, Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Michałowice, Nadarzyn, Milanówek, Podkowa Leśna, Raszyn, Piastów, Jaktorów, Baranów lub mające na ich terenie swoje przedstawicielstwo w postaci stacjonarnego biura/oddziału.
2.1.1.1. Portal zastrzega sobie prawo umieszczenia prezentacji spoza podanego rejonu (na terytorium województwa mazowieckiego)
2.3. Wprowadzający informacje o firmie oświadcza, że widoczne dla internautów dane dotyczą zarejestrowanego podmiotu gospodarczego a nie prywatnych danych osobowych
2.3.1. W wybranych przypadkach Portal będzie wymagał od firmy przesłania faxem lub e-mailem potwierdzenia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub wpisu do KRS dotyczącego firmy, której wprowadzone dane są weryfikowane. Jeśli potwierdzenie rejestracji firmy nie zostanie okazane Portal ma prawo odmówić przyjęcia zgłoszenia firmy
2.3.2. Portal www.wpr24.pl publikuje podstawowe dane firmy w katalogu zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 roku (Dz.U.07.155.1095 j.t.), wg której dane i informacje udostępniane przez CEIDG są jawne, każdy zaś ma prawo dostępu do danych i informacji udostępnianych przez CEIDG. Dane te mogą być przetwarzane, magazynowane, oraz udostępnione bez konieczności uzyskiwania zgody podmiotu, który identyfikują
2.3.3. Portal www.wpr24.pl publikuje podstawowe dane firmy w katalogu zgodnie z art. 8 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Do Krajowego Rejestru Sądowego wpisywane są spółki: jawna, komandytowa , komandytowo-akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjna. Są one wpisane do rejestru przedsiębiorców. Ponadto, w skład KRS wchodzi również rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Rejestr ten jest jawny, co oznacza, że, każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w rejestrze
2.4. Właściciel (Zamawiający) ma prawo do modyfikacji danych poprzez kontakt z Biurem Wpr24.pl
2.5. Wpr24.pl ma prawo do modyfikowania prezentacji w celu lepszego jej dopasowania do potrzeb serwisu oraz w przypadku gdy zamieszczone informacje naruszają polskie prawo
2.6. Materiały do prezentacji dostarcza Zamawiający. Nie mogą one prezentować treści bezprawnych, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego. Wpr24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wpisu, oraz jego zgodności ze stanem faktycznym i prawnym
2.7. Obiekt zobowiązany jest do każdorazowego dysponowania prawami na dobrach niematerialnych (autorskie, pokrewne, wynalazcze, na znakach towarowych lub wzorach zdobniczych, z tytułu tajemnicy przedsiębiorstwa i inne) do posługiwania się użytymi w prezentacji informacjami, danymi, utworami bądź ich fragmentami, wizerunkami, znakami towarowymi lub wzorami zdobniczymi lub innymi elementami stanowiącymi przedmiot jakiejkolwiek ochrony prawnej
2.9. Wpr24.pl ma prawo usunąć prezentację niezgodną według jego uzasadnionej oceny z prawem, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego, w szczególności jeżeli zgodnie z decyzją stosownych władz zostanie ona uznana za sprzeczną z prawem, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego. W takich przypadkach Obiektowi nie przysługują żadne roszczenia względem Wpr24.pl, a w szczególności roszczenia o obniżenie należnego Wpr24.pl wynagrodzenia
2.10. Obiekt jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i krzywdy wyrządzone Wpr24.pl lub osobom trzecim, powstałe w związku z prezentacją, w tym spowodowane działaniem i zaniechaniem swoim, swoich reprezentantów, pracowników, zleceniobiorców i podwykonawców
2.11. Obiekt zobowiązuje się zaspokoić wszelkie roszczenia podmiotów trzecich w tym podnoszone wobec Wpr24.pl, w związku z naruszeniem ich praw w związku z treścią prezentacji
2.12. Wpr24.pl nie ponosi odpowiedzialności wobec kogokolwiek za jakość świadczonych usług/dostarczanych towarów przez Obiekty
2.13. Wpr24.pl nie gwarantuje komukolwiek, że usługi/towary prezentowane przez Obiekty spełniają wymagania jakościowe

3. Koszt prezentacji w Katalogu firm

3.1. Kost prezentacji w katalogu firm wynosi 100 zł netto (sto złotych) za rok.Obiekt może dokonań płatności w systemie Dotpay lub na podstawie faktury proforma
3.2. Obiekt może wykupić prezentację w Katalogu firm wyłącznie w kategorii zgodnej z prowadzoną przez niego działalnością

4. Postanowienia końcowe

4.1. Zmiany regulaminu
4.1.1. Wpr24.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu; Zmiany do Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia, wiążą Obiekt, chyba że Obiekt skorzysta z uprawnienia z art. 3841 Kodeksu Cywilnego
4.2. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Obiektem a Wpr24.pl, której przedmiotem są usługi świadczone przez Wpr24.pl w ramach prezentacji, gwarantowanych pozycji w Katalogu firm oraz gwarantowanych pozycji po wybranych słowach lub frazach kluczowych na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie
4.3. Reklamacje dotyczące sposoby prezentacji ofert, Obiekt może zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od momentu wykrycia nieprawidłowości, nie później jednak, aniżeli w ciągu 3 miesięcy od daty pojawienia się usterki. Po upływie powyższego terminu zgłoszenie reklamacji nie jest możliwe. Reklamacje należy przesłać do Wpr24.pl w formie pisemnej na adresy mailowe: reklama@wprmedia.pl oraz do Sprzedawcy. Reklamacja zostanie rozpoznana w terminie 30 dni kalendarzowych od daty jej zgłoszenia; termin rozpoznania reklamacji zostanie zachowany, jeżeli przed jego upływem zostanie wysłana do Obiektu decyzja Wpr24.pl, na adres mailowy Obiektu. Wpr24.pl nie ma obowiązku reakcji na ewentualne uwagi do decyzji reklamacyjnych, w przypadku sporu, Obiektowi pozostaje droga sądowa
4.4. Korzystanie z Katalogu firm jest możliwe tylko przy użyciu oprogramowania komputerowego, które obsługuje jedną z następujących przeglądarek internetowych:
   - Safari w wersji oprogramowania 3.1 lub nowszej
   - Firefox w wersji oprogramowania 3.5 lub nowszej
   - Chrome w wersji oprogramowania 4 lub nowszej
   - Internet Explorer w wersji oprogramowania 6 lub nowszej
   - Opera w wersji oprogramowania 10.1 lub nowszej
4.5. Wszelkie dane, które są udostępniane przez Obiekt na potrzeby korzystania z Katalogu Firm są należycie zabezpieczone. Wpr24.pl korzysta z połączenia zabezpieczonego typu SSL. Podmiot, który obsługuje serwer dba o bezpieczeństwo fizyczne serwera i o bezpieczeństwo na poziomie systemu operacyjnego. Serwer jest zainstalowany w dedykowanym pomieszczeniu (serwerownia) do którego dostęp jest ściśle regulowany, nikt z zewnątrz nie ma dostępu fizycznego do serwera, poza uprawnionymi administratorami. Serwer chroniony jest przez oprogramowanie typu firewall, który ogranicza dostęp z zewnątrz tylko do ściśle wybranych usług. Ponadto cyklicznie specjalista ds. bezpieczeństwa wykonuje audyty serwera celem eliminacji elementów podatnych na włamanie
4.6. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Obiektu, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych do realizacji usług Wpr24.pl oraz w celu rozliczenia usług świadczonych przez Wpr24.pl W momencie opłacenia płatności dotpay, faktury pro forma lub faktury vat Obiekt wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Wpr24.pl, zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie
4.7. Administratorem danych osobowych jest Wpr24.pl
4.8. Obiekt wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych również po zakończeniu realizacji usług w celu przeprowadzania przez Wpr24.pl wewnętrznych analiz, badania rynku, sporządzania statystyk oraz na przechowywanie tych danych osobowych. Wpr24.pl nie będzie wykorzystywało tych danych w innym celu, w szczególności w celu reklamy, promocji i marketingu usług własnych, ani innych podmiotów
4.9. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Podanie jest konieczne do prawidłowego wykonywania usług przez Wpr24.pl. Obiekt w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
4.10. Dane podawane przez Obiekt są wykorzystywane do czynności związanych z ewentualnym procesem weryfikacji prawdziwości podanych przez Obiekt danych, a także są wykorzystywane w celach rozliczeniowych. Dane te mogą służyć do weryfikacji, czy Obiekt spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki
4.11. Dane Obiektów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości