Radosna po zmianach

Region

Rząd planuje zmiany w programie „Radosna szkoła". To reakcja na sygnały docierające z samorządów. Doprecyzowane będą m.in. przepisy dotyczące zasad finansowania placów zabaw, czy koloru ich nawierzchni.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego rządowy program „Radosna szkoła”. Jak pisze w uzasadnieniu, to reakcja na sygnały napływające od dyrektorów szkół, organów prowadzących i wojewodów. Zmiana przepisów ma usprawnić realizację programu.

W projekcie określono, co można uznać za wkład własny organu prowadzącego. Proponowany zapis ustala, że wkład własny obejmuje koszty poniesione od 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2014 roku. To ma umożliwić płynną realizację programu oraz wcześniejsze przygotowanie terenu pod szkolny plac zabaw tak, by dzieci mogły z niego skorzystać jeszcze przed pełnym jego wyposażeniem.

Resort doprecyzowuje też, że nie ma konieczności wskazywania wysokości wkładu rzeczowego w przypadku wnioskowania o środki na zakup pomocy dydaktycznych. To oznacza, że wymaganym minimum jest przygotowanie sali na miejsce zabaw.

Gminy, które już raz otrzymały wsparcie finansowe w odniesieniu do danej szkoły, ale z przyczyn od siebie niezależnych musiały z niego zrezygnować, będą mogły ponownie ubiegać się o dofinansowanie dla niej. Obecne przepisy nie pozwalały na ponowne przyznanie wsparcia w takiej sytuacji. Po zmianie ponowną szansę otrzymają choćby szkoły z terenów dotkniętych powodzią.

W myśl projektowanych przepisów o rezygnacji z udziału w programie i jej przyczynach gminy będą musiały poinformować wojewodę, a ten oceni, czy rzeczywiście były to czynniki niezależne od szkoły lub gminy.

MEN proponuje, by powstałe w wyniku rezygnacji szkół oszczędności w budżecie wojewody mogły być przekazywane na bieżąco kolejnym szkołom z listy rezerwowej. W takich przypadkach wojewodowie będą też mogli zwiększyć kwotę wsparcia tym gminom, które wnioskowały o wsparcie pomniejszone, pod warunkiem zapewnienia przez nie odpowiedniego wkładu własnego. W razie niewykorzystania wszystkich środków wojewoda będzie miał możliwość ogłoszenia kolejnego naboru.

Projektowana nowelizacja w sposób jednoznaczny wskazuje na obowiązek zawierania umów między wojewodą a gminą. Wojewoda będzie miał 14 dni od podpisania umowy na przekazanie jst środków.

Nowe zapisy doprecyzowują też wymagania wobec nawierzchni placu zabaw – nie będzie już musiała spełniać wymogu amortyzowania upadku z wysokości do 1,5 m.

Zliberalizowano nieco zasady dotyczące koloru nawierzchni. Pomarańczowy i niebieski zostają nadal podstawowymi kolorami obowiązującymi na szkolnym placu zabaw utworzonym lub zmodernizowanym w ramach programu, ale dopuszczalne będą odstępstwa w zakresie odcieni tych kolorów. Zdaniem MEN takie rozszerzenie palety umożliwi wybór nawierzchni, która może mieć niższą cenę lub bardziej pasować do otoczenia szkoły.

Ponadto szkoły mieszczące się w obiektach zabytkowych lub w obiektach usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską będą mogły mieć nawierzchnię zieloną.

MEN chce, by projektowane zmiany weszły w życie przed 10 października 2010 roku, czyli przed końcem terminu składania wniosków przez dyrektorów szkół do organów prowadzących o wsparcie finansowe na rok 2011.

Projekt został przekazany do konsultacji.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.