Program rewitalizacji Piastowa już gotowy

Piastów

Po kilku miesiącach pracy stworzono „Gminny Program Rewitalizacji Piastowa 2016+”. Dokument, który powstawał przy udziale mieszkańców został ostatecznie uchwalony i przyjęty do realizacji przez radę miasta. Jakie zapisy znalazły się we wspomnianym programie?

Dokument jakim jest „Gminny Program Rewitalizacji Piastowa 2016+” został utworzony specjalnie po to, by wyprowadzić z kryzysu obszary zdegradowane. Wyznaczono teren rewitalizacji obejmujący ponad 100 ha, czyli 17,85 proc. powierzchni miasta. Wdrażanie zmian ma nastąpić stopniowo, gdyż to proces wieloletni. Magistrat chwali się, że program powstawał z wykorzystaniem „wiedzy eksperckiej”.

Według przeprowadzonej analizy funkcjonowania infrastruktury społecznej wynika, że Piastów ma problem „jakościowy” w związku z obiektami kultury, rekreacji, wypoczynku, oświaty i wychowania. Barierami dla rozwoju miasta są m.in.: niski kapitał społeczny, słaba partycypacja – niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, niskie poczucie tożsamości lokalnej – brak identyfikacji z miastem, czy słaba integracja społeczności lokalnej. Często wskazywanym negatywnym zjawiskiem społecznym było także chuligaństwo i wandalizm.

Kuleje także centrum miasta pod względem funkcjonalnego ukształtowania, a raczej jego brakiem. Eksperci wskazali takie problemy jak: „występowanie, szczególnie w ostatnim 50-leciu, zewnętrznych sił odśrodkowych zakłócających formowanie się centrum miasta (ZM Ursus, masowe
dojazdy do Warszawy, procesy współczesnej fazy urbanizacji obszarów metropolitalnych)” czy „potrzeba scalenia przestrzeni miasta rozdzielonej linią kolejową, wykorzystanie ruchu pasażerskiego PKP do tworzenia centrum miasta (usługi, handel lokalny)”.

Zdegradowane obszary (place miejskie, parki, skwery, place zabaw, itp.), niedostateczny stan zagospodarowania głównych ciągów ulicznych miasta, braki w zakresie obiektów infrastruktury (ośrodki oświaty i wychowania, kultury, wypoczynku i rekreacji), braki w wyposażeniu w podstawowe instalacje sieciowe, niezagospodarowana lub zdegradowana przestrzeń publiczna – to tylko niektóre z wymienionych problemów.

Jakie są cele rewitalizacji w Piastowie? To m.in.: przekształcenie charakteru rewitalizowanych obszarów poprzez pełne wykorzystanie ich walorów przestrzenno-lokalizacyjnych, środowiskowych i kulturowych, aktywizacja lokalnej społeczności poprzez zaangażowanie w projekty rewitalizacyjne, uruchomienie długoletniej współpracy Urzędu Miasta z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie miasta, czy też promocja miasta nie tylko na terenie Warszawskiego Obszaru Metropolitalnego, ale i całym województwie.

Szczgóły na temat tego programu można znaleźć tutaj.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.