Prawo do petycji

Region

Oprócz skarg i wniosków, do organów samorządowych będzie można składać także petycje. Urzędy będą miały obowiązek ich publikacji na swoich stronach internetowych.

Senatorowie PO przygotowali projekt ustawy o petycjach, która ma na nowo przywrócić to prawo do procedury administracyjnej. Obecnie tryb rozpatrywania petycji określa Kpa.

Jednak jak zauważają autorzy projektu, określenie petycja pojawia się tylko w art. 221 kodeksu, który stanowi, że prawo składania petycji, skarg i wniosków do organów państwowych, organów JST, organów samorządowych jednostek organizacyjnych oraz do organizacji i instytucji społecznych realizowane jest na zasadach określonych przepisami działu VIII. W następnych artykułach Kpa używa się już tylko dwóch terminów, tj. wniosek i skarga.

W konsekwencji o petycjach nie wspomina się w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Przygotowana przez senatorów ustawa określa na nowo zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania w sprawach dotyczących petycji.

Zgodnie z projektem petycję będzie mógł wnieść praktycznie każdy (tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną). Jednak o tym czy pismo jest petycją zdecyduje jego treść, a nie zewnętrzna forma.

Celem petycji powinno być, według projektu, skłonienie adresata do podjęcia określonego działania, zaniechania podjętego działania lub zajęcia określonego stanowiska.

Senatorowie chcą też, aby organy rozpatrujące petycję lub urzędy je obsługujące miały obowiązek zamieszczania na swoich stronach internetowych informacje zawierające m.in. zwięzły opis treści petycji. Powinny one być aktualizowane o dane dotyczące przebiegu postępowania.

W projekcie doprecyzowano też tryb rozpatrywania petycji złożonej do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. W związku z tym, że rady gmin i miast obradują na sesjach, projekt przewiduje, że petycje składane do tych organów będą mogły być rozpatrywane na zasadach określonych w ich statucie przez właściwą komisję.

Zgodnie z projektem petycje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki i nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.