Ponad 30 milionów na rewitalizację

Raszyn

Poprawa funkcjonalności al. Krakowskiej pochłonie 25 mln zł – tak wynika z „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Raszyn na lata 2016-2023 – Integracja Społeczna i Terytorialna”. To jedno z sześciu przedsięwzięć zapisanych w dokumencie.

W raszyńskim Centrum Kultury odbyła się konferencja podsumowująca prace nad gminnym programem rewitalizacji. Proces tworzenia projektu wymagał zaangażowania wielu stron: władz gminy, mieszkańców, stowarzyszeń, placówek kulturalnych i oświatowych. Głównym celem jego powstania jest wyznaczenie kierunku działań na obszarach zdegradowanych, które pozwolą na ich rozwój, odpowiednie zagospodarowanie przestrzeni i zorganizowanie życia społecznego.

Warto wspomnieć, że proces sporządzania programu rewitalizacji objął dwa etapy. Pierwszy wymagał opracowania diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Należy wskazać, że obejmuje on część sołectw Nowe Grocholice i Falenty oraz część osiedli Raszyn I i Raszyn II. Z kolei drugim etapem było opracowanie gminnego programu rewitalizacji. Co warto podkreślić, istotną rolę w tworzeniu dokumentu odegrali mieszkańcy. Mogli wyrazić swoje zdanie za pomocą ankiet oraz zgłaszanie uwag, a problematykę rewitalizacji poznali podczas spotkań konsultacyjnych i spacerów badawczych.

W dokumencie zawarto sześć przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Najwięcej środków pochłonie poprawa funkcjonalności al. Krakowskiej, w ramach której planowane są m.in. redukcja chaosu reklamowego i dostosowanie ulicy do potrzeb pieszych i rowerzystów. Na ten cel przewidziano 25 mln zł. 3,5 mln zł ma pochłonąć utworzenie domu spotkań oraz organizacja zajęć aktywizujących dla mieszkańców Nowych Grocholic. 1,5 mln zł przewidziano na wsparcie rodzin poprzez warsztaty, spotkania ze specjalistami, a także powstanie szkoły rodzenia. Z kolei w Falentach planowane jest utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych. Przedsięwzięcie miałoby kosztować 800 tys. zł. Mniejsze środki przewidziano na Młodzieżowy Klub Inicjatyw Lokalnych (350 tys. zł) oraz warsztatową grupę wzajemnego wsparcia dla rodzin z niepełnosprawnościami (300 tys. zł). 

Warto dodać, że w dokumencie znalazły się również dwa działania uzupełniające. Chodzi o połączenie podobszaru rewitalizacji poprzez stworzenie ciągów pieszo-rowerowych i renowację Austerii, gdzie miałoby funkcjonować Centrum Integracji w Raszynie.

Projekt gminnego programu rewitalizacji jest gotowy, jednak teraz muszą przyjąć go radni. Konieczna jest również akceptacja dokumentu ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.