Płatne parkowanie coraz bliżej

Region

Wszystko wskazuje na to, że wprowadzenie stref płatnego parkowania w mieście najpóźniej do września jest jak najbardziej realne.

O zamiarze wprowadzenia parkometrów w Pruszkowie informowaliśmy przed miesiącem (WPR 105). Wiceprezydent miasta Andrzej Kurzela mówił wówczas o konieczności porozumienia z samorządem powiatu w tej sprawie. – Miasto może ustanowić strefę płatnego parkowania na obszarze miejskim, bez względu na to, kto jest zarządcą drogi – powiedziała nam Elżbieta Smolińska, starosta pruszkowski. Oznaczałoby to, że gmina nie musi pytać o zgodę zarządców dróg, które przebiegają przez obszar Pruszkowa. W Wydziale Inwestycji i Drogownictwa starostwa powiedziano nam, że miasto powinno poinformować zarządcę drogi, na której chce stworzyć strefę płatnego parkowania, o takim zamiarze. Może także wystąpić do zarządcy drogi o opinię w tej sprawie. Wiceprezydent Kurzela poinformował nas, że nie byłoby dobrze, gdyby miasto tworzyło strefę płatnego parkowania bez porozumienia z powiatem, który jest zarządcą kilku dróg, na których strefa zostanie wprowadzona (ul. Sienkiewicza, ul. Prusa, ul. Kraszewskiego). – Dlatego rozmawialiśmy już z powiatem w tej sprawie. Mamy zgodę starostwa – mówi Andrzej Kurzela.

Kilka rad na temat płatnego parkowania
Pozytywnie przyjąłem zapowiedź wprowadzenia w Pruszkowie strefy płatnego parkowania niestrzeżonego (SPPN). Jednak kolejne informacje trochę mnie zaniepokoiły i w związku z tym postanowiłem napisać dziewięć rad dla włodarzy.

Strefę płatnego parkowania uruchomić przed wakacjami.
Wprowadzanie dużych w skali miasta ograniczeń dla transportu indywidualnego powinno mieć miejsce w czasie sezonowego spadku natężenia ruchu. Dzięki temu omawiana restrykcja nie spotka się z dużym oporem społecznym. W Warszawie wprowadzano i powiększano obszar SPPN zawsze 1 lipca. Właściwie określić granice strefy płatnego parkowania. Granice obszaru należy oprzeć o elementy zagospodarowania przestrzennego, tj. parki, linie kolejowe, główne ciągi drogowe. Niepoprawne wyznaczenie strefy będzie skutkować zwiększonym zapotrzebowaniem miejsc parkingowych w obszarze przyległym.

Zapewnić skuteczną i stałą kontrolę wnoszenia opłat za parkowanie w strefie.
Liczba zatrudnionych kontrolerów musi być na tyle duża, aby zapewnić wysoki wskaźnik egzekucji opłat i nie przekraczania czasu postoju. Od realizacji tego punktu w dużej mierze zależy skuteczność wdrożonego systemu. Zapewnić egzekwowanie zasad parkowania. Poprawność funkcjonowania strefy zależy od wyeliminowania parkowania niezgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym. W przypadkach np. ograniczenia widoczności, blokowania ruchu pieszych, rowerzystów i pojazdów należy szybko (w ciągu 10–20 min.) odholować pojazd.

Zweryfikować sposób wyznaczania miejsc parkingowych.
Jednym z celów nadrzędnych wprowadzenia strefy płatnego parkowania powinno być dostosowanie szerokości chodników do potrzeb pieszych. Oznacza to zmianę sposobu organizacji parkowania na parkowane równoległe, fizyczne wygrodzenie przestrzeni dla pieszych lub nawet likwidację niektórych miejsc postojowych.

Uchwalić czytelny i przejrzysty regulamin SPPN, uniemożliwiający obchodzenie prawa.
Działanie to ma polegać na zastosowaniu np. ograniczeń w przyznawaniu preferencyjnych zasad parkowania (abonamentów) dla mieszkańców strefy, czy progresywnych opłat dodatkowych za niepłacenie za postój. Celem jest m.in. wyeliminowanie sytuacji korzystania przez osoby nieuprawnione z przywilejów mieszkańców strefy.

Jak najszybciej opracować i uruchomić sieć linii transportu publicznego opartych na taryfie ZTM.
Chcąc skutecznie ograniczyć ruch transportu indywidualnego, a co za tym idzie wpłynąć na zmianę zachowań komunikacyjnych mieszkańców, należy zaoferować atrakcyjną alternatywę w postaci dobrze zaplanowanego i zorganizowanego transportu publicznego.

Przemyśleć formułę działania parkingu Park & Ride przy stacji PKP.
Obiekt nie powinien być włączany w system SPPN ze względu na odmienne przeznaczenie. Należy zachęcać do przesiadania się do pociągów, a w związku z tym warunkiem skorzystania z parkingu powinno być okazanie przy wjeździe ważnego biletu na transport publiczny.

Wystąpić z inicjatywą zmian legislacyjnych w ustawie prawo o ruchu drogowym.
Inicjatywa ta powinna być podjęta wspólnie z innymi gminami np. Warszawą, Grodziskiem Mazowieckim lub w ramach Związku Miast Polskich. Celem nowelizacji powinno być przede wszystkim przekazanie radzie gminy mocy ustalania wysokości stawki za parkowanie, a nie – jak obecnie – limitowania ich ustawą.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.