Lista dłużników

Region

92 samorządy są zagrożone nową definicją długu z rozporządzenia Ministra Finansów. Wśród jednostek, które będą musiały wdrożyć postępowanie oszczędnościowe znalazły się: Grodzisk Mazowiecki, Milanówek, Podkowa Leśna i Raszyn.

Jak przypomina Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa do kredytów i pożyczek zaliczać się będą również:
– umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, które mają wpływ na poziom długu publicznego,
– papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona,
– umowy sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach,
– umowy leasingu zawarte z producentem lub finansującym, w których ryzyko i korzyści z tytułu własności są przeniesione na korzystającego z rzeczy,
– umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związane z finansowaniem usług, dostaw, robot budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w 2010 r., do kredytów i pożyczek nie zaliczane były kredyty handlowe, czyli zobowiązania powstające w wyniku bezpośredniego udzielenia pożyczki przez dostawców lub producentów na transakcje dotyczące wyrobów i usług.

Wyjątek stanowią kredyty handlowe przejęte od dostawcy (producenta) przez bank – wówczas zalicza się je do kredytów i pożyczek (par. 2 ust. 1 pkt 2 Instrukcji sporządzania sprawozdań – załącznik nr 9 do rozp. MF z 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych).

W 2010 r. samorządy wykazywały kredyt handlowy w części D sprawozdania Rb-Z – „Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego, wynikających z zawartych umów na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych”. Kredyt ten nie był zaliczany do kwoty długu i nie wpływał na wysokość wskaźnika z art. 170 ustawy o finansach publicznych.

Jak wyjaśnia Krajowa Rada RIO, zestawienie składające się z 92 zagrożonych przekroczeniem limitów samorządów i związków samorządowych opracowano na podstawie danych ze sprawozdań Rb-Z oraz Rb-NDS za III kwartał 2010 r. opublikowanych przez Ministerstwo Finansów. Prezentuje ono scenariusz najbardziej pesymistyczny, tzn.: nie uwzględnia wyłączeń, o których mowa w art. 170 ust. 3 oraz zakłada, że wszystkie umowy wykazane w sprawozdaniu Rb-Z w części dotyczących informacji uzupełniających zostały przejęte przez banki.

Izby zastrzegają przy tym, że precyzyjne ustalenie poziomu wskaźnika z art. 170 ustawy o finansach publicznych wymaga podjęcia dodatkowej analizy na podstawie źródeł innych niż sprawozdania, a w szczególności wymaga ustalenia czy w części D sprawozdania Rb-Z wykazano poprawne kwoty oraz jaki jest faktyczny poziom wyłączeń, o których mowa w art. 170 ust. 3 i 4.

RIO zwracają się jednocześnie do samorządów o poprawne sporządzenie sprawozdań Rb-Z oraz Rb-NDS za IV kwartał 2010 r., co pozwoli wszystkim zainteresowanym ustalić faktyczną skalę wpływu nowej regulacji na wskaźniki zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.