Lepiej lokatorom, gorzej gminom

Region

Lokatorzy mieszkań komunalnych, którym podniesiono czynsz będą mieli więcej czasu na wniesienie do sądu powództwa w sprawie zasadności podwyżki. Na nowej ustawie stracą m.in. samorządy.

Projekt nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz Kodeksu cywilnego przygotowali senatorowie z komisji praw człowieka.

Nowa ustawa ma wydłużyć do trzech miesięcy termin, w jakim lokator może skorzystać z instrumentu w postaci wniesienia powództwa w przedmiocie ustalenia zasadności podwyżki, w przypadku wypowiedzenia przez właściciela dotychczasowej wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu.

Obecnie obowiązujące przepisy przewidują, iż lokator może w ogóle nie zgodzić się na podwyżkę, odmawiając na piśmie jej przyjęcia, w wyniku czego rozwiązaniu – z upływem okresu wypowiedzenia – ulega umowa o odpłatne używanie lokalu, na podstawie której lokator zajmuje lokal.

Obok odmowy przyjęcia podwyżki lokator ma możliwość zakwestionowania jej poprzez wniesienie do sądu pozwu o ustalenie – na podstawie przepisów art. 8a ust. 4a-4e przywołanej ustawy, że podwyżka jest niezasadna albo jest zasadna, lecz w innej wysokości. Ustawowy termin dla dokonania wyboru jednego z przysługujących lokatorowi instrumentów wynosi dwa miesiące od dnia dokonania wypowiedzenia.

W każdym z wymienionych przypadków do czasu uprawomocnienia się orzeczenia sądu lub do dnia rozwiązania stosunku prawnego, w sytuacji odmowy przyjęcia podwyżki, lokator obowiązany jest uiszczać czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu w dotychczasowej wysokości.

Jeżeli podwyżka w całości bądź w części okaże się zasadna lokator, zgodnie z postanowieniami art. 8a ust. 6b ustawy, ma obowiązek zapłacić różnicę między skutecznie podwyższonym czynszem a dotychczasowym.

Nieskorzystanie przez lokatora z któregokolwiek ze środków, przewidzianych w art. 8a ust. 5 ustawy powoduje – od upływu terminu wypowiedzenia – konieczność uiszczania czynszu albo innych opłat za używanie lokalu w wysokości wynikającej z wypowiedzenia.

Według senatorów proponowane w projekcie wydłużenie terminu do wniesienia pozwu z dwóch do trzech miesięcy od dnia wypowiedzenia czynszu albo innych opłat w dotychczasowej wysokości, ułatwi w szczególności lokatorom będącym w trudnej sytuacji materialnej, skorzystanie z tego uprawnienia.

Autorzy projektu zdają sobie sprawę z tego, że projekt może mieć niekorzystny wpływ na wydatki i dochody Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

W uzasadnieniu czytamy m.in., że wydłużenie terminu określonego w art. 8a ust. 5 pkt 2, stanowiącego swoiste odroczenie konieczności zapłaty podwyższonego czynszu, skutkować może negatywnymi konsekwencjami dla właścicieli lokali (w tym także dla jst), z których najważniejsze to nieotrzymywanie na bieżąco środków finansowych niezbędnych dla utrzymania lokalu w należytym stanie technicznym oraz brak jakichkolwiek gwarancji otrzymania kwoty różnicy między czynszem podwyższonym a dotychczasowym z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu.

Jednorazowa zapłata kwoty wyrównania może bowiem przekraczać finansowe możliwości lokatorów, tym samym wyegzekwowanie jej przez właściciela stanie się niemożliwe.

Mimo to w uzasadnieniu nie podano ile ma to kosztować i z jakich źródeł miałyby zostać pokryte ewentualne straty w budżetach jst spowodowane zmianą obowiązujących przepisów.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.