Komisyjne tak

Region

Nowe rozporządzenia informatyczne i decyzja o uruchomieniu programu „KULTURA+” – uzyskały w środę akceptację Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Na posiedzeniu zaakceptowano m.in. projekty rozporządzeń MEN w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół oraz w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Pozytywną opinię strony samorządowej uzyskała także decyzja o ustanowieniu wieloletniego programu „KULTURA+”. W ciągu 5 lat samorządy będą mogły skorzystać w sumie z 670 mln złotych dotacji na modernizację lub wyposażenie istniejącego budynku domu kultury lub jego filii.

System finansowania ma być podobny do Orlików, co oznacza że partycypować w kosztach mają także gminy i województwa.

Komisja Wspólna zaakceptowała także trzy projekty rozporządzeń związanych z ostatnią nowelizacją ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne. Nowe akty wykonawcze regulują m.in. zasady działania ePUAP i kwestie identyfikacji użytkowników.

Przedstawiciele administracji lokalnej po raz kolejny podnieśli także kwestię przywrócenia możliwości dotowania z budżetów gmin i powiatów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Jak podkreślił Bernard Błaszczak, wiceminister środowiska – odpowiedni projekt poselski jest już w Sejmie i czeka na rozpoczęcie ścieżki legislacyjnej.

Komisja Wspólna wstrzymała się natomiast z opiniowaniem projektu ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 przygotowanym w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. – Dokument dodaje samorządom nowe zadania nie wskazując jednocześnie skutków finansowych – wyjaśnił Andrzej Porawski, dyrektor biura Związku Miast Polskich.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.