Jakie są wyniki debaty z mieszkańcami?

Piastów

26 lipca w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Piastowie odbyła się druga otwarta debata z mieszkańcami. Był to kolejny etap nad opracowaniem „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Piastowa 2016+”. Co z tego wynikło?

W każdym mieście istnieją zdegradowane obszary, które aż „proszą się” o natychmiastową interwencję. Aby odbudować zniszczone tereny włodarze tworzą programy rewitalizacji. Takie prace przebiegają wieloetapowo i zazwyczaj poprzedzone są debatami z mieszkańcami, co właśnie ma miejsce w Piastowie.

Obszar objęty rewitalizacją nie może być większy niż 20 proc. powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30 proc. liczby mieszkańców. Zdegradowane tereny są w złym stanie z powodu negatywnych zjawisk społecznych, a także gospodarczych, środowiskowych i przestrzenno-funkcjonalnych. O barierach rozwoju i miejscach zdegradowanych mieszkańcy Piastowa mogli wypowiedzieć się w ankietach podczas konsultacji społecznych.

Co najbardziej frapuje mieszkańców? Wśród barier społecznych na samej górze znalazły się takie zagadnienia jak: słaba partycypacja społeczna (85,5 proc.), niskie poczcie tożsamości lokalnej (85 proc.), słaba integracja społeczności lokalnej (84 proc.) oraz chuligaństwo i wandalizm (81,5 proc.).

Trudne do pokonania bariery gospodarcze to: niski poziom innowacyjności (85 proc.), słabość lokalnych rynków 84,5 proc.), brak miejsc pracy w mieście (81,5 proc) oraz niska jakość marketingu terytorialnego (80 proc.).

 Najwyżej punktowanymi problemami środowiskowymi są: niedostateczna świadomość i kultura społeczności (90 proc.), słaba egzekucja przepisów chroniących środowisko (89 proc.), nadmierne zanieczyszczenie powietrza (85,5 proc.)

Natomiast wśród struktury przestrzenno-funkcjonalnej nie było zaskoczenia, mieszkańcy najczęściej wymieniali: niedobór lub niską jakość terenów publicznych (97 proc.), źle rozwiniętą infrastrukturę techniczną, czyli drogi i otoczenie (95 proc.), niewystarczającą sieć ścieżek rowerowych (92,5 proc.), niedostateczną aktywność i ofertę ośrodków kulturalno-rekreacyjnych i sportowych (85 proc.).

Wśród barier technicznych niechlubny prym wiodą: zły stan chodników i oświetlenia ulicznego (91,5 proc.), ułomny system drogowy (81 proc.) oraz degradacja obiektów użyteczności publicznej (73,5 proc.).

Jakie są pomysły aby to wszystko zmienić? Włodarze chcą zrewitalizować teren składów przy ul. Poniatowskiego, zmodernizować skwer oraz pomnik przy ul. Warszawskiej, odnowić willę Millera wraz z otaczającym ją parkiem i zespołem szkół, przywrócić świetność terenu targowiska w rejonie ul. Lwowskiej oraz wykonać szereg innych inwestycji. Dokładnych informacji na ten temat można zasięgnąć TU.

19 sierpnia zostanie zamieszczona ankieta na stronie internetowej Piastowa. Mieszkańcy będą mogli wyrazić swoją opinię na temat GPR oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Z kolei 6 września odbędzie się trzecia otwarta debata, podczas której będzie miała miejsce prezentacja projektu GPR.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.