Fundusze unijne – dobry rok dla Mazowsza

Region

Władze Mazowsza planują przekazać w tym roku beneficjentom aż 1,45 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Do końca roku samorząd chce podpisać umowy na 87 proc. wszystkich pieniędzy przyznanych Mazowszu na lata 2007–2013. Mazowsze zdobyło także dodatkowych 70 mln zł z Krajowej Rezerwy Wykonania. Oznacza to dodatkowe pieniądze dla beneficjentów.

– To będzie bardzo pracowity rok. Zamierzamy utrzymać dobre tempo wydawania środków unijnych z drugiej połowy zeszłego roku. Wtedy to Mazowsze zdecydowanie przyśpieszyło, o czym najlepiej świadczy pozyskanie przez nas dodatkowych 70 mln zł z Krajowej Rezerwy Wykonania. Jest to premia dla tych województw, które dobrze sobie radzą z wydatkowaniem funduszy unijnych – powiedział wicemarszałek Marcin Kierwiński.

Aby otrzymać pieniądze z KRW, województwo do końca zeszłego roku musiało wydać co najmniej 20 proc. budżetu RPO. Mazowsze certyfikowało na koniec roku 22 proc. pieniędzy i zdobyło 18,7 mln euro. To bardzo dobra informacja dla beneficjentów, oznacza bowiem dofinansowanie dodatkowych programów. Dodatkowe pieniądze zostaną przeznaczone przede wszystkim na przedsiębiorczość, ochronę środowiska, energetykę i infrastrukturę drogową.

Zaplanowano, że w tym roku podpisane zostaną umowy z beneficjentami na 2,1 mld zł (533 mln euro). Do beneficjentów trafi natomiast 1,45 mld zł. Dzięki temu na koniec 2011 r. wartość podpisanych umów wyniesie 6,2 mld zł (1,59 mld euro) i obejmie 87 proc. całej kwoty przyznanej Mazowszu w ramach RPO WM na lata 2007–2013.

Ogłoszone zostaną kolejne konkursy. W 2011 r. beneficjenci będą mogli ubiegać się o 37,5 mln euro w ramach RPO WM. W sumie Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosi sześć konkursów. Pieniądze przeznaczone zostaną m.in. na zadania związane z ochroną powierzchni ziemi, czyli budowę i rozbudowę instalacji do segregacji odpadów komunalnych i przemysłowych, recykling odpadów lub budowę składowisk odpadów niebezpiecznych. Pomocą unijną objęte zostaną także programy wspierające przedsiębiorstwa we wprowadzaniu najlepszych dostępnych technik (BAT), np. inwestycje w urządzenia ograniczające emisje do środowiska lub zmiany technologii służących eliminowaniu szkodliwych oddziaływań dla środowiska. Kolejnym sektorem unijnego wsparcia będzie innowacja i przedsiębiorczość.

Są także pieniądze na zadania mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu. Budowa szkieletowych i regionalnych sieci szerokopasmowych, wdrażanie platform elektronicznych to tylko niektóre przedsięwzięcia, które będą realizowane dzięki funduszom unijnym. Średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa będą mogły starać się o dofinansowanie na rozwój technik informacyjnych i komunikacyjnych.

Pojawi się także nowość. W tym roku władze województwa chcą podpisać umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) o utworzeniu funduszu powierniczego dla rozwoju obszarów miejskich. Pozwoli to uruchomić zwrotny mechanizm finansowy Jessica. W ten sposób beneficjenci z Mazowsza będą mogli pożyczyć pieniądze na realizację wielu przedsięwzięć dotyczących m.in. rewitalizacji, mieszkalnictwa czy efektywności energetycznej. Na ten cel przeznaczonych zostanie ok. 30–40 mln euro, czyli kwota pomiędzy 120 a 160 mln zł, pochodząca głównie z priorytetu IV i V RPO WM.

W latach 2007–2013 Mazowsze ma do wydania w ramach RPO WM 1,8 mld euro. W drugim półroczu 2010 r. wykorzystanie pieniędzy unijnych na Mazowszu nabrało tempa. Lawinowo podpisywane były umowy o dofinansowanie. Rekordowym miesiącem był wrzesień, w którym wydano aż 302 mln zł, w październiku kolejne 265 mln zł. W rezultacie do 31 grudnia 2010 r. podpisano łącznie (od początku realizacji programu) 929 umów z beneficjentami na łączną kwotę blisko 4,2 mld zł, czyli ponad 1 mld euro, co stanowi 57,8 proc. całości pieniędzy przyznanych Mazowszu na lata 2007–2013.

W sumie w ramach RPO WM beneficjenci złożyli przeszło 4,8 tys. wniosków w ramach 30 konkursów ogłoszonych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Zarząd woj. mazowieckiego zatwierdził do dofinansowania 1027 z nich (stan na 20 stycznia) na łączną kwotę wsparcia z funduszy unijnych 4,89 mld zł. 697 wniosków o wartości 1,87 mld zł nadal znajduje się w trakcie oceny merytorycznej.

W 2011 r. do beneficjentów z Mazowsza trafi także łącznie 566 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 509 mln zł rozdysponuje Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, kolejne 57 mln zł Wojewódzki Urząd Pracy. W sumie ogłoszonych zostanie 35 konkursów o dofinansowanie.

Jeszcze w lutym rozpoczną się nabory wniosków na dofinansowanie programów wspierających rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji. O wsparcie będą mogły ubiegać się ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie z Mazowsza. Pieniądze zostaną skierowane m.in. do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Ogłoszone zostaną także konkursy na dofinansowanie działań wspierających rozwój kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, a także procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców, badania i analizy dotyczące trendów rozwojowych i prognozowania zmian gospodarczych zachodzących w regionie.

Wsparciem objęte zostaną także programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne. Będzie można także ubiegać się o wsparcie na tworzenie placówek przedszkolnych.

Wojewódzki Urząd Pracy ma w tym roku w ramach PO KL do rozdysponowania ponad 57 mln zł. Ogłoszonych zostanie osiem konkursów: dwa na programy podnoszące kwalifikacje zawodowe osób poszukujących pracy i doskonalenie zawodowe pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz sześć na utworzenie własnej firmy.

20 mln złprzeznaczonych zostanie na organizację warsztatów oraz szkoleń ułatwiających poszukiwanie pracy oraz podnoszących kwalifikacje zawodowe, wsparcie psychologiczno-doradcze, pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe, staże i praktyki zawodowe. Priorytetowo będą traktowani pracownicy, którzy utracili pracę z powodu zwolnień grupowych, osoby powyżej 45. roku życia (50 proc. uczestników programu) i niepełnosprawni (5 proc.). Dodatkowo osoby powyżej 45 lat przejdą kursy m.in. rozwijające umiejętności komunikacyjne, pomagające radzić sobie ze stresem i adaptować się w nowym środowisku pracy. Konkursy na tego typu programy ruszą w pierwszym kwartale tego roku.

Konkursy, dzięki którym będzie można zdobyć fundusze na utworzenie własnej firmy ogłoszone zostaną w czerwcu. Na ten cel zarezerwowane są 24 mln zł. Pozwoli to na utworzenie 382 mikroprzedsiębiorstw.
Kolejnych 13 mln zł przeznaczonych zostanie na rozwój zawodowy i wzmocnienie publicznych służb zatrudnienia w regionie m.in. poprzez szkolenia, doradztwo oraz badania rynku pracy. Te konkursy ruszą w trzecim kwartale tego roku.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.