Dworce samorządowe

Region

Samorządy będą mogły przejąć na własność dworce kolejowe – przewiduje poprawiona ustawa o komercjalizacji PKP. Warunkiem otrzymania budynku i pobliskich gruntów ma być remont i utrzymanie obsługi podróżnych.

Nowelizacja ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe podpisana już przez prezydenta zakłada możliwość przeniesienia na jednostkę samorządu terytorialnego prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego dworców kolejowych „w granicach niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania”.

Przejęcie nie będzie dotyczyło tej części nieruchomości, na której znajdują się linie kolejowe.

Przekazanie dworca na własność będzie się odbywało na wniosek zainteresowanej jednostki i za zgodą ministra infrastruktury. Podstawowymi warunkami jest zapisanie w umowie przejęcia budynku: terminu i zakresu dokonania przebudowy lub remontu, a także gwarancji zapewnienia możliwości i warunków obsługi przewozu osób (poczekalni, kas biletowych, parkingów, pomieszczeń dla urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego i ich obsługi).

Dodatkowo, jeżeli dworzec przejmie gmina zobowiązania PKP z tytułu podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za zwłokę lub opłatą prolongacyjną (do wysokości nieprzekraczającej wartości rynkowej nieruchomości) wygasają z dniem zawarcia umowy przekazania budynku i gruntów.

W przypadku, gdy stroną umowy, będzie powiat lub województwo, władze samorządu mogą zobowiązać się że zamiast zapłaty całości lub części ceny nieruchomości na rzecz PKP SA, przekaże właściwej gminie środki w wysokości równej zobowiązaniom PKP SA wobec tej gminy z tytułu podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za zwłokę lub opłatą prolongacyjną (nie większej niż wartość rynkowa).

Nowelizacja ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe w najbliższym czasie zostanie ogłoszona w Dzienniku Ustaw. Zmienione przepisy znaczną obowiązywać 14 dni po publikacji.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.