Abecadło komitetu

Region

PKW przygotowała pierwsze wyjaśnienia dotyczące zbliżających się wyborów samorządowych. Na początek, opublikowano podstawowe informacje i formularze związane z zakładaniem komitetów wyborczych.

Państwowa Komisja Wyborcza przypomina, że zgodnie z przepisami czynności wyborcze związane m.in. ze zgłaszaniem kandydatów na radnych i prowadzeniem kampanii wyborczej wykonują w imieniu partii politycznych, koalicji partii politycznych, stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz wyborców – komitety wyborcze utworzone przez te podmioty. Mają one prawo przedstawiania także kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

PKW w specjalnej publikacji wyjaśnia reguły dotyczące tworzenia i specyfiki poszczególnych rodzajów komitetów. Zamieszcza także wzory niektórych dokumentów.

Na przykład w przypadku stowarzyszeń i organizacji społecznych, funkcję komitetu wyborczego pełni organ upoważniony do reprezentowania organizacji na zewnątrz.

Przepisy ordynacji samorządowej nie zawierają definicji organizacji społecznej uprawnionej do utworzenia komitetu wyborczego. Wiadomo jednak, że z tej grupy wyłączone są np. fundacje, rady osiedlowe, rady sołeckie, spółdzielnie mieszkaniowe.

W przypadku tworzenia komitetu wyborczego wyborców należy zebrać grupę co najmniej pięciu osób. Zdaniem PKW – nie muszą to być mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego, w której komitet będzie zgłaszał kandydatów.

Dodatkowym warunkiem jest zebranie co najmniej 20 podpisów popierających utworzenie komitetu jeżeli kandydaci na radnych będą zgłaszani na terenie jednego województwa. Jeżeli komitet wyborców chce zgłosić kandydatów w więcej niż jednym województwie takich podpisów trzeba ponad 1 tys.

Przy tworzeniu komitetu, organ organizacji społecznej upoważniony do jej reprezentowania na zewnątrz powołuje pełnomocnika wyborczego i pełnomocnika finansowego. W sytuacji komitetu wyborców pełnomocnicy są wyłaniani spośród członków komitetu muszą być członkowie komitetu.

O utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych trzeba zawiadomić właściwy organ wyborczy (PKW albo komisarza wyborczego).  Państwową Komisję Wyborczą, jeżeli kandydaci będą zgłaszani w więcej niż jednym województwie.

W takim zawiadomieniu podaje się:
1) nazwę komitetu wyborczego i obowiązkowo skrót nazwy komitetu wyborczego,
2) adres siedziby komitetu wyborczego,
3) w przypadku organizacji społecznej numer ewidencyjny, pod którym organizacja jest wpisana do odpowiedniego rejestru
4)  imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika wyborczego,
5)  imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika finansowego,
6)  nazwy województw, w których komitet zamierza zgłosić kandydatów na radnych.

Jak podkreśla PKW, pożądane jest podanie danych kontaktowych do komitetu wyborczego i pełnomocników (numerów telefonów, numerów faksów, adresów e-mail). Konieczne jest także dołączenie odpowiednich oświadczeń pełnomocników.

Od dnia wydania postanowienia o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego komitet wyborczy wyborców może pozyskiwać i wydatkować środki finansowe, co jest dodatkowo uwarunkowane uprzednim otwarciem rachunku bankowego.

Wybory samorządowe – zgodnie z ordynacją – zarządza premier najpóźniej 13 października. Głosowanie powinno odbyć się między 14 listopada a 9 stycznia 2011 r.

Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego powinno być dostarczone do PKW bądź komisarza wyborczego po opublikowaniu rozporządzenia o zarządzeniu wyborów, a najpóźniej na 50 dni przed wyborami.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.